zasady oceniania Drukuj Email

 Zasady oceniania uczniów w szkole są elementem Statutu Gimnazjum

 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

§ 5. Postanowienia ogólne.

 1. Oceniamy wiedzę, umiejętności i postawy :

  1. zaangażowanie i wkład pracy ucznia,

  2. umiejętność twórczego rozwiązywania problemów,

  3. hierarchizowanie i selekcjonowanie materiału,

  4. poszukiwanie, korzystanie i interpretowanie materiału,

  5. stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 2. Ocenianie winno być :

  1. systematyczne,

  2. obiektywne,

  3. dostosowane do potrzeb danego przedmiotu.

 3. Oceniamy według skali ocen :

  1. celująca (cel),

  2. bardzo dobra (bdb),

  3. dobra (db),

  4. dostateczna (dst),

  5. dopuszczająca (dop),

  6. niedostateczna (ndst).

 4. Stosujemy różne formy kontroli i oceny ucznia (wyrażane stopniem, ustne lub pisemne); wpi­sujemy pochwały do dzienniczka ucznia, zeszytu uwag, zeszytu przedmiotowego.

 5. W ocenianiu cząstkowym stosujemy 14-stopniową skalę ocen (1, -2, 2, +2, -3, 3, +3, -4, 4, +4, -5, 5, +5, 6).

 6. Oceniamy :

  1. prace pisemne (ocena wyrażona stopniem i recenzją),

  2. wypowiedzi ustne (ocena wyrażona stopniem , pochwałą , + lub - ),

  3. prace i projekty uczniowskie,

  4. testy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne.

 7. Każda ocena jest jawna (zarówno dla ucznia jak i jego rodziców, opiekunów prawnych), umotywo­wana. Oceniamy to, co uczeń umie. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu i odwrotnie.

 8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki,zajęć technicz­nych i zajęć artystycznych w szczególności pod uwagę bierze się zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia.


§ 6. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 1. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry.

 2. I semestr trwa od 1 września do ostatniego piątku poprzedzającego ferie zimowe, nie dłużej jed­nak niż do piątku przed 20 stycznia.

 3. II semestr trwa od najbliższego poniedziałku po dacie zakończenia I semestru do końca zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.


§ 7. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

 1. Sformułowanie wymagań jest podstawowym warunkiem obiektywizacji oceniania szkolnego.

  1. nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (praw­nych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warun­kach i trybie uzy­skania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Wyma­gania edukacyjne z po­szczególnych przedmiotów sformułowane na piśmie są dostępne w bibliotece szkolnej,

  2. w przypadku, gdy uczeń posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o dosto­sowaniu wymagań – stosuje się wobec niego wymagania uwarunkowane jego indywidualnymi możliwościami.

 2. Wymagania tworzą układ hierarchiczny, ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wy­magania na ocenę niższą.

 3. Wymagania programowe :

  1. wymagania podstawowe (na ocenę dst) – obejmują elementy treści:

   1. najbardziej przystępne,

   2. najprostsze i najbardziej uniwersalne,

   3. niezbędne na danym etapie kształcenia,

   4. bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia;

  2. wymagania rozszerzające (na ocenę db) – obejmują treści :

   1. wnioskowanie przystępne,

   2. bardziej złożone,

   3. przydatne, ale nie niezbędne na danym etapie kształcenia,

   4. pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia;

  3. wymagania dopełniające (na ocenę bdb) – obejmują treści :

   1. trudne do opanowania,

   2. najbardziej złożone,

   3. twórcze i oryginalne,

   4. odległe od bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym.


§ 8. ZASADY USTALANIA OCEN

 1. Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować wymagania podstawowe .

 2. Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować wymagania podstawowe i rozszerzające.

 3. Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien opanować wymagania podstawowe, rozsze­rzające i dopełniające .

 4. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować większość wiadomości i umiejętności poziomu podstawowego .

 5. Ocena celująca obejmuje wiadomości i umiejętności o charakterze twórczym, wykracza­jącym znacznie poza program nauczania .

 6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który nie opanował wiadomości i umiejęt­ności
  z po­ziomu podstawowego, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy .

 7. Na miesiąc przed wystawieniem oceny semestralnej i rocznej uczeń i rodzice powinni być po­informowani o zagrożeniu oceną niedostateczną w formie pisemnej.

 8. Uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do pracy kontrolnej pi­semnej na terenie szkoły.

 9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę po­winien ją uzasadnić. Przyjmuje się ustną formę uzasadnienia. Uzasadnienie następuje w for­mie pisemnej, jeżeli prośba złożona została na piśmie.

 10. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczy­ciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywan­ych dla niego ocenach klasyfikacyjnych poprzez wpis do dzienniczka ucznia lub zeszytu przedmiotowego.

 11. Liczba form sprawdzających wiedzę i umiejętności w tygodniu :

  1. kartkówki i odpowiedzi ustne obejmują treści 3 ostatnich lekcji,

  2. sprawdziany, testy z działów nauczania powinny być zapowiedziane 7 dni przed termi­nem i zaznaczone w dzienniku lekcyjnym,

  3. sprawdzianów, prac klasowych nie może być więcej niż 3 tygodniowo.

 12. Procentowe progi ocen :

  1. w krótkich sprawdzianach

   poniżej 40 %

   ndst

   40 % - 59 %

   dop

   60 % - 79 %

   dst

   80 % - 97 %

   db

   98 % - 100 %

   bdb

  2. w pracach klasowych

poniżej 35 %

ndst

35 % - 49 %

dop

50 % - 74 %

dst

75 % - 89 %

db

90 % - 97 %

bdb

98 % - 100 %

cel


 1. Zasady i formy poprawiania ocen, uzupełniania braków

  1. po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy,

  2. uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić, wykonując dodatkowe zada­nia do­mowe,

  3. uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą korzystać z indywi­dualnych konsultacji u nauczyciela przedmiotu; powinni uczestniczyć w zajęciach zespołu wy­równawczego (jeśli taki zespół jest prowadzony),

  4. uczniom mającym trudności w nauce samorząd klasowy może zorganizować pomoc kole­żeńską,

  5. uczeń nieobecny na pracy klasowej pisze ją w terminie ustalonym przez na­uczyciela,

  6. dopuszcza się możliwość poprawy oceny niedostatecznej z pisemnej lub ustnej formy sprawdza­nia umiejętności w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania ucznia o oce­nie niedostatecz­nej.

 2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.


§ 9. OCENA ZACHOWANIA

 1. Ustala się następującą skalę ocen zachowania:

  1. wzorowe wz,

  2. bardzo dobre bdb,

  3. dobre db,

  4. poprawne pop,

  5. nieodpowiednie ndp,

  6. naganne ng.

 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego ustnie informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowa­nia oraz o wa­runkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfika­cyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

  3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

  7. okazywanie szacunku innym osobom.

 4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu o kryteria ustalone przez radę peda­gogiczną i zaakceptowane przez samorząd uczniowski.

 5. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z kryteriami nie może być uchy­lona i zmieniona w sposób administracyjny.

 6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny w ramach nauczania indywidualnego otrzymuje ocenę za­chowania uwzględniającą przede wszystkim jego stosunek do obowiązków szkolnych.

 7. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania dotyczą ocen skrajnych i służą precyzyjnemu ustale­niu zasad, którymi kieruje się wychowawca przy ustalaniu oceny.

 8. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

  1. wyróżnia się w szczególny sposób swoją postawą bądź szcze­gólnym zaangażowaniem w wybranych dziedzinach życia szkolnego i pozaszkolnego, sta­nowiąc dla rówieśników wzór godny naśladowania,

  2. nie łamie obowiązujących w szkole zasad,

  3. sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia,

  4. prezentuje wysoką kulturę osobistą,

  5. wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością na wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wycią­gania wniosków,

  6. spełnił co najmniej jeden z warunków:

   1. aktywny udział w życiu szkoły - praca w samorządzie klasowym, szkolnym, szkol­nych kołach zainteresowań, przedmiotowych, organizowanie imprez i uroczystości szkolnych - potwierdzone konkretnymi wynikami pracy;

   2. reprezentowanie szkoły na zewnątrz - w konkursach wiedzy i umiejętności, zawo­dach sportowych - potwierdzone znaczącymi wynikami;

   3. zaangażowanie w aktywność pozaszkolną - szczególnie o charakterze społecznym (po­moc potrzebującym, inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego);

   4. prezentowanie na terenie szkoły umiejętności wykształconych i rozwijanych poza gim­nazjum, a stanowiących wkład w kształtowanie pozytywnego wizerunku szko­ły.

 9. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

  1. systematycznie łamie obowiązujące w szkole prawa,

  2. nie próbuje zmienić swego postępowania, nie dąży do naprawienia błędów, lekceważy upo­mnienia i uwagi,

  3. demoralizuje innych swoją postawą,

  4. nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego,

  5. podstawą obni­żenia oceny do oceny nagannej - bez możliwości jej poprawy w danym semestrze (roku)są:

   1. przyniesienie, rozprowadzanie bądź używanie narkotyków lub alkoholu,

   2. nieusprawiedliwienie więcej niż 30 godzin,

   3. wyłudzenie pieniędzy lub kradzież,

   4. przemoc fizyczna,

   5. incydenty niebezpieczne, np. przynoszenie ostrych narzędzi, wskaźników laserowych, rozproszenie gazu łzawiącego, podłożenie petardy, naruszenie gaśnicy, nieuzasadnione wszczęcie alarmu.

 10. Ocenę obniża się także w przypadku stwierdzenia w danym semestrze występowania co naj­mniej 2 wskazanych niżej zachowań:

  1. fałszerstwo - podrobienie podpisu opiekuna lub nauczyciela, wpis oceny do dziennika, usprawiedliwienie nieobecności lub spóźnienia,

  2. palenie, posiadanie papierosów, zapalniczek, zapałek; także przebywanie w towarzystwie palących czy współudział w kryciu tego zjawiska- częściej niż 1 raz,

  3. dopuszczenie się aktu wandalizmu, również nienaprawienie szkody po nieumyślnym jej spowodowaniu,

  4. zakłócanie przebiegu lekcji potwierdzone zapisanymi w zeszycie uwag spostrzeżeniami nauczycieli - więcej niż 5 uwag,

  5. nieusprawiedliwienie więcej niż 10 godzin,

  6. nieusprawiedliwienie więcej niż 10 spóźnień,

  7. wychodzenie poza ogrodzenie szkoły podczas trwania zajęć lub poza budynek podczas przerw w czasie, kiedy jest to zabronione - więcej niż 1 raz,

  8. udział w bójkach - częściej niż 1 raz,

  9. przemoc psychiczna, np. próba zastraszenia- częściej niż 1 raz,

  10. łamanie innych zasad np. dotyczących stroju, kultury osobistej, nienoszenia dzienniczka - więcej niż 4 uwagi,

  11. niewykonywanie poleceń nauczyciela,

  12. aroganckie odezwanie się do nauczyciela,

  13. ignorowanie nauczyciela na ulicy,

  14. ubliżanie, zaczepianie słowne lub fizyczne,

  15. wulgarne słownictwo,

  16. zaśmiecanie otoczenia,

  17. nieodpowiedni wygląd ucznia (makijaż, duże kolczyki, farbowanie włosów, malowanie pa­znokci na kolor inny niż bezbarwny),

  18. korzystanie w szkole z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych wbrew zakazowi,

  19. niestosowny strój,

  20. przetrzymywanie książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

 11. Zachowania pozytywne podwyższające ocenę:

  1. systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,

  2. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (np. udział w konkursach i olimpiadach, praca w ko­łach przedmiotowych),

  3. przezwyciężanie trudności w nauce (np. wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskona­lenia wiedzy i umiejętności),

  4. sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,

  5. troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,

  6. dbałość o higienę osobistą,

  7. życzliwość i kulturalne odnoszenie się do nauczycieli, uczniów i innych osób,

  8. dbałość o piękno mowy ojczystej,

  9. nieuleganie nałogom,

  10. poszanowanie godności własnej i innych,

  11. uczciwość w życiu codziennym,

  12. reagowanie na zło,

  13. poszanowanie ludzkiej pracy,

  14. pomoc innym,

  15. troska o mienie społeczne, szkolne i prywatne,

  16. udział w pracach samorządu i organizacji szkolnych oraz innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,

  17. troska o bezpieczeństwo własne i innych,

  18. dbałość o honor szkoły i jej dobre imię,

  19. szacunek do symboli narodowych.

 12. Nauczyciel w sytuacji szczególnej ma prawo nie usprawiedliwić nieobecności ucznia, jeżeli ist­nieją dowody na to, że przebywał on na wagarach. Informację o powyższym zgłasza do dyrekto­ra szkoły w formie notatki, która przedstawiana jest rodzicom.

 13. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę naganną dwukrotnie w roku szkolnym i jest zagrożony po raz kolej­ny obniżeniem oceny zachowania, rada pedagogiczna może wnioskować o karze prze­niesienia do innej klasy lub szkoły, jeśli uzna, że jest to zasadne.

 14. Wychowawca uzasadnia pisemnie roczną ocenę naganną.

 15. Propozycje ocen zachowania uczniów, przygotowane przez wychowawców klas, powinny być udostępnione wszystkim członkom rady pedagogicznej, przynajmniej na 3 tygodnie przed jej klasyfikacyjnym posiedzeniem .

 16. Przed ostatecznym ustaleniem oceny zachowania ucznia, wychowawcy klas zobowiązani są za­poznać się z opiniami i uwagami o uczniu innych członków rady pedagogicznej, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 17. Wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanej ocenie ­rocznej zachowania na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedago­gicznej .

 18. Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca klasy powinien uzasadnić ustaloną ocenę za­chowania.

 19. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, jeżeli na­ruszył nie więcej niż trzy kryteria negatywne.

 20. Uczeń ubiegający się o wyższą niż przewidywana ocenę zachowania powinien złożyć podanie z uzasadnieniem do wychowawcy w terminie dwóch dni od momentu poinformowania
  o oce­nie zachowania. Podanie musi być podpisane również przez jednego z rodziców.

 21. Jeżeli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, wychowawca spisuje z uczniem kontrakt ustala­jący warunki poprawy oceny zachowania.

 22. Uczniowi nie przysługuje prawo poprawy oceny zachowania, jeżeli popełnił czyny naganne wymienione w § 9.9 i otrzymał ocenę naganną; nie przewiduje się również popra­wy oceny na wzorową.

 23. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, je­żeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z prze­pisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ter­minie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 24. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona nie­zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 25. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

  2. wychowawca klasy,

  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej kla­sie,

  4. pedagog lub psycholog

  5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

  6. przedstawiciel rady rodziców.

 26. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
  od usta­lonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.