egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe Drukuj Email


(Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych
 i poprawkowych są elementem Statutu Gimnazjum w Połajewie)

§ 10. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zaję­ciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie na­uczania.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub
  na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na eg­zamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 5. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: termin egzaminu, pyta­nia egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

 6. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny powinien być złożony nie później niż 7 dni przed klasyfi­kacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przez ucznia lub jego rodziców.

 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocz­nych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w terminie uzgodnionym
  z uczniem i jego rodzi­cami (prawnymi opiekunami).

 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego na­uczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – ro­dzice (prawni opiekunowie) ucznia.


§ 11. EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY I POPRAWKOWY

 1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli chce uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną.

 2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub rodziców zgłoszoną do nauczyciela przedmiotu, nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycz­nych w danym roku szkolnym.

 3. Egzamin sprawdzający w formie pisemnej przeprowadza nauczyciel przedmiotu.

 4. Zadania przygotowane przez nauczyciela muszą odpowiadać wymaganiom na ocenę, o którą wnioskuje uczeń.

 5. Uczeń ma prawo odwołać się od oceny z egzaminu sprawdzającego do dyrektora szkoły.

 6. W przypadku odwołania się ucznia dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wcho­dzą: dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przed­miotu.

 7. Ocena z egzaminu sprawdzającego, ustalona przez komisję, jest ostateczna.

 8. Począwszy od klasy pierwszej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin po­prawkowy.

 9. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powi­nien mieć przede wszyst­kim formę zadań praktycznych.

 10. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dy­daktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 11. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład ko­misji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 12. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły po­wołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia.

 13. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin eg­zaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję . Do pro­tokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Proto­kół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczo­nym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrek­tora szkoły.

 15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu da­nego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egza­minu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 17. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego ocena klasyfikacyjna z zajęć edu­kacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egza­minu po­prawkowego.

 18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgod­nie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgło­szone w ter­minie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 19. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została usta­lona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły po­wołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w for­mie pi­semnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 20. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zaję­cia edukacyjne.

 21. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 22. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niż­sza od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem nie­dostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmienio­na w wyniku egzaminu poprawkowego.

 23. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do pro­tokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.